Polityka jakości

WIZJA

Dążymy do tego aby uznawano nas za poważaną, pełną energii i skuteczną firmę konsultingową, która wspiera innowacyjne biznesy kierujące ofertę na rynek międzynarodowy.
Dążymy do tego, aby być firmą znaną na rynku krajowym w obszarze rozwoju nowych, innowacyjnych biznesów i zapewniania źródeł finansowania ich rozwoju.
Chcemy być znani z profesjonalizmu, dużej energii, kluczowego wkładu w rozwój modelu biznesowego i strategii działania oraz skuteczności w pozyskiwaniu funduszy i realizacji projektu.

MISJA

Jesteśmy źródłem nowej energii, która będzie napędzać zapałem i pieniędzmi projekty biznesowe naszych klientów. Pieniądze, zapał i wiedza to jest to co firmy potrzebują do realizacji swoich celów.
Nasza misja skuteczne pozyskiwanie i rozliczanie dotacji na projekty biznesowe naszych klientów. Wartości które na przyświecają to otwartość i szczerość wobec klienta oraz profesjonalizm i pomysłowość w działaniu.

Kierujemy się następującymi zasadami w pracy z klientami
• nie we wszystkie projekty wchodzimy i szczerze mówimy klientom dlaczego
• mówimy jak jest i co trzeba zrobić, żeby osiągnąć sukces
• mocno się angażujemy we współpracę z firmą – stajemy się dodatkowym pracownikiem, part-nerem, który ramię w ramię idzie do celu
• pomagamy rozwijać koncepcję projektu
• opracowujemy szczegółowy wniosek i biznes plan
• pomagamy w realizacji
• budujemy bliższe relacje

W odniesieniu do wszystkich stron zainteresowanych przestrzegamy następujących zasad:
• prowadzenie działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
• przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;
• zapewnienie poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach;
• świadczenie usług z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami;
• zapewnienie poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług;
• zapewnienie realizacji usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel;
• dążenie do stałego podwyższania własnych kwalifikacji;
• stałe spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i obowiązujących przepisów.
• zaangażowanie kierownictwa w wyzwalanie aktywności i zachęcanie pracowników do poszukiwania metod doskonalenia organizacji pracy.

Mierzalne cele operacyjne, ustalane rokrocznie przez kierownictwo Spółki, są do wglądu wszystkich zainteresowanych.
Cały personel Spółki zna i stosuje Politykę Jakości i procedury zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.
Kierownictwo Spółki deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa Polityka Jakości była w pełni realizowana.

Wrocław, 2017.03.08 Prezes Zarządu