Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Przyznajemy się: chrupiemy ciastka nałogowo, a na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Jeśli nie masz na nie ochoty, możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce (korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dot. cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu).

Jeśli lubisz czytać regulaminy, to przeczytaj poniższą „Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych”.

 

 

Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej „Administratorem” jest firma

Guarana Biznes sp. z o.o., Krzeszowska 13A, 54-032 Wrocław

Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

e-mail: nowaenergia@guaranabiznes.pl

adres korespondencyjny Krzeszowska 13A, 54-032 Wrocław

3. Cel przetwarzania danych przez Administratora, podstawa prawna przetwarzania oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych wynikają z wymagań prawnych ciążących na Administratorze oraz z charakteru i zakresu działań podejmowanych przez osobę, której dane dotyczą.

3.1 Cel przetwarzania danych: Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania, przygotowanie oferty).

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak brak ich podania uniemożliwia nawiązanie komunikacji.

3.2 Cel przetwarzania danych: Wykonanie umowy (np. komunikacja w sprawie umowy, świadczenie usługi doradczej, organizacja i przeprowadzenie szkolenia, wystawienia zaświadczenia i faktury)

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia („wykonanie umowy”) lub zawarta mowa powierzenia przetwarzania oraz artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia oraz Artykuł 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: do 5 lat od zakończenia szkolenia lub przez okres realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych (w zależności od tego co nastąpi później).

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie zawarcie i/lub wykonanie umowy.

3.3 Cel przetwarzania danych: Wystawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („wypełnienie obowiązku prawnego”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa.

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia realizację obowiązku prawnego.

3.4 Cel przetwarzania danych: Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora (w tym sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi)

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadniony interes administratora”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres:

 • po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym dowody księgowe (mogące zawierać dane osobowe) przechowywane muszą być „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”,
 • przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną.

Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.

3.5 Cel przetwarzania danych: Prowadzenie marketingu bezpośredniego (kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi))

Podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)

Okres przechowywania: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia. W przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jej danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, Administrator nie będzie przetwarzać dłużej tych danych w celu marketingu bezpośredniego.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie komunikacji marketingowej.

3.6 Cel przetwarzania danych: Rekrutacja

Podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („obowiązek prawny ciążący na administratorze”), Kodeks Pracy, Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia oraz Artykuł 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia („zgoda osoby, której dane dotyczą”)

Okres przechowywania: do 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

3.7 Cel przetwarzania danych: Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem

Podstawa prawna przetwarzania: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia („obowiązek prawny ciążący na administratorze”)

Okres przechowywania: zgodnie z aktualnymi przepisami tj. 10 lat lub 50 lat.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia zatrudnienie.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu, adres email, adres;
 • dane dotyczące działalności i sytuacji zawodowej, gospodarczej;
 • numer NIP;
 • dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to niezbędne z punktu widzenia świadczonych usług;
 • dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to niezbędne z punktu widzenia świadczonych usług.

Administrator może przetwarzać również inne kategorie danych osobowych (w tym szczególne kategorie określone w art.9 RODO) jeżeli będzie to niezbędne  dla osiągnięcia celów przetwarzania.

5. Odbiorcy danych

W celu realizacji umowy oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Administratora, korzysta on z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych (dla przykładu: poczta, kurierzy, dostawcy rozwiązań informatycznych). Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać Przekazane dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracujących z Administratorem odbiorcom:

 • trenerom i doradcom oraz innym osobom upoważnionym przez nas i działającym na nasze polecenie, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • instytucjom / podmiotom dokonującym wizytacji/audytu/kontroli – w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu audytu/kontroli (PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty i osoby przez powyższe instytucje upoważnione),
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
 • podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, prawnych i windykacyjnych – w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,
 • podmiotom świadczącym usługi pomocy technicznejudzielanej Administratorowi w tym dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej, hostingu czy dostawcy rozwiązań komunikacji on-line) – Administrator udostępnia dane osobowe działającemu na jego zlecenie zaufanemu dostawcy wyłącznie w przypadku i w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,

Informujemy o możliwości przeprowadzania kontroli (wizytacji) każdego szkolenia, na które co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia wykonania takiej kontroli, monitoringu, ewaluacji, audytu przez uprawnione instytucje (PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, , Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, inne instytucje finansujące lub podmioty przez te instytucje upoważnione) oraz w związku z obowiązkiem sprawozdawczości, w przypadku wykonania kontroli, audytu, ewaluacji itp. instytucje te mogą przetwarzać powierzone dane osobowe, z zachowaniem poufności tych danych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą – za wyjątkiem sytuacji określonych w kolejnych akapitach- przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię).

Z uwagi na wykorzystywanie przez Administratora w wybranych obszarach rozwiązań chmurowych Google LLC dane osobowe mogą być przekazane poza EOG do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Z uwagi na wykorzystywanie przez Administratora rozwiązań komunikacyjnych Tidio LLC dane osobowe mogą być przekazane poza EOG do Tidio LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Podmioty te gwarantują, ze Państwa dane osobowe przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, są bezpieczne, ponieważ są chronione w ramach porozumienia EU-U.S.

7. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu chęci wycofania udzielonej zgody lub skorzystania z innych uprawień należy skontaktować się z Administratorem.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Przetwarzanie danych osobowych nie wymaga zgody jeżeli m.in.: przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, czy podjęcia działań przed zawarciem umowy, wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, albo jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu (np. przetwarzanie danych w ramach prowadzonych rekrutacji) Administrator prosi o wyrażenie takiej zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora za pomocą wiadomości e-mail, listownej lub składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora, Dane kontaktowe Administratora podane są na wstępie. Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.

Z przepisów Rozporządzenia wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Z powyższych praw można skorzystać bezpłatnie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Zgodnie z Artykułem 12 Rozporządzenia jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać opłatę.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone jest z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.

 1. Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Więcej informacji:

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

9.1 Onsite Targeting

Administrator wykorzystuje technologię plików cookies do prowadzenia analizy działań osób odwiedzających (np. otwieranie określonych podstron) i może przedstawiać Użytkownikowi reklamy i/lub specjalne oferty. Celem tych działań jest przedstawienie Użytkownikowi treści jak najbardziej odpowiadających obszarowi jego poszukiwań.

9.2 Retargeting, ciasteczka podmiotów trzecich i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

Strony internetowe Administratora wykorzystują technologię retargetingu (remarketinngu).

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie, są to:

Google Analytics, Universal Analytics oraz Google Remarketing dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl zobacz też https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl oraz z usługi Facebook Piksel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

9.3 Jak można zablokować zapisywanie plików cookies?

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę. (zobacz punkt 9).

Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

10. Linki do stron zewnętrznych

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.