Dotacje na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych

Opublikowano 6 sierpień, 2023, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

We września 2023 roku zostanie ogłoszony konkurs na dotacje na modernizacje energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Kiedy można składać wnioski?

Konkurs zostanie ogłoszony 28 września 2023 r.

Kto może otrzymać dotację na modernizację energetyczną?

Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS, Partnerstwa Publiczno-Prywatne, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Organizacje pozarządowe.

Na co można uzyskać dotację?

Dofinansowanie można otrzymać na:

  1. ocieplenie przegród (ścian i/lub stropów i/lub dachów),
  2. wymianę okien i/lub drzwi,
  3. modernizację systemu wentylacji,
  4. modernizację / wymianę instalacji grzewczych / chłodzących ze źródłami ciepła,
  5. modernizacja instalacji pozyskiwania ciepłej wody użytkowej (CWU),
  6. instalacje OZE,
  7. zastosowanie systemów zarządzania i magazynowania energii.

Zgodnie z katalogiem wydatków określonych powyżej. Wszystkie elementy projektu muszą być bezpośrednio wskazane w audycie energetycznym, przy czym projekt musi co najmniej realizować́ jeden z elementów wskazanych w punktach 1 – 3.

 Ile można uzyskać dotacji?

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 000 000 PLN (w przypadku wspólnot mieszkaniowych: 300 000 PLN)

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie: 70%

  Kryteria dostępu

  • budynki zabytkowe (budynki indywidualnie ujęte w rejestrze/wykazie zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej ewidencji zabytków);
  • komunalne (rozumiane jako budynki, w których co najmniej 30% mieszkań stanowią mieszkania komunalne i/lub socjalne i/lub wspomagane i/lub chronione) – bez żadnych warunków wstępnych;
  • pozostałe wielorodzinne budynki mieszkalne jeśli spełniają dodatkowe kryterium warunkujące wsparcie dotacyjne: tj. znajdują się na terenie gminy, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych gminy jest niższy od uśrednionej wartości dla województwa.