Dofinansowanie na wzornictwo dla MŚP z Polski Wschodniej

Opublikowano 18 maj, 2023, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Do 3 mln zł dofinansowania mogą otrzymać firmy z Polski Wschodniej w ramach konkursu „Wzornictwo w MŚP” organizowanego przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.
Celem konkursu jest kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Wsparcie obejmie:

 • komponent doradczy, realizowany przez projektanta, polegający na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu strategii wzorniczej,
 • komponent wdrożeniowy, który dotyczy wdrożenia strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem projektanta, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 9 maja 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r., godz. 16:00.

Termin składania wniosków może:

1) zostać skrócony – z zastrzeżeniem, że nabór trwa co najmniej 10 dni, może się skończyć nie wcześniej niż po 40 dniach od dnia upublicznienia ogłoszenia o naborze i o skróceniu terminu naboru wniosków instytucja poinformuje nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem zakończenia naboru,

2) zostać wydłużony.

Do okoliczności, które mogą wpływać na datę zakończenia naboru należą:

1) zwiększenie kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru,

2) złożenie w naborze wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze,

3) długotrwałe techniczne problemy uniemożliwiające składanie wniosków.

Kto może otrzymać dofinansowanie na wzornictwo?

O dofinansowanie mogą się ubiegać Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

Polska Wschodnia, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski – zachodni i wołomiński).

Na co można uzyskać dotację?

Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie.

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania to:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej,
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

 Ile można uzyskać dotacji?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN

Maksymalna wartość dofinasowania projektu: 3 000 000 PLN

Poziom dofinansowania:

1) w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis – dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki, wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych;

2) w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP – dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych;

3) w zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej

Forma pomocy: Wsparcie na usługi rozwojowe (szkoleniowe) i doradztwo udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast finansowanie inwestycji (regionalna pomoc inwestycyjna) nastąpi w formie dotacji warunkowej.

  Kryteria wyboru projektów

 1. Kwalifikowalność wnioskodawcy: 0 albo 1 albo 2 pkt.
 2. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej: 0 albo 1 albo 2 pkt.
 3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia: 0 albo 1 pkt.
 4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony: 0 albo 1 pkt.
 5. Innowacyjność projektu: 0 albo 1 albo 2 pkt.
 6. Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu. 0 albo 1 pkt.
 7. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione. 0 albo 1 pkt.
 8. Wskaźniki projektu. 0 albo 1 pkt.
 9. Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn. 0 albo 1 pkt.
 10. Projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 0 albo 1 pkt.
 11. Projekt jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. 0 albo 1 pkt.
 12. Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą „nie czyń poważnych szkód”. 0 albo 1 albo 2 albo 3 pkt.
 13. Projekt dotyczy wprowadzenia zasad ekoprojektowania. 0 albo 1 albo 2 albo 3 albo 4 pkt.
 14. Projekt dotyczy wdrożenia nowego produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 0 albo 2 pkt.
 15. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. 0 albo 1 albo 2 pkt.
 16. Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej. 0 albo 2 pkt.