Nabór wniosków: Produkcja energii z OZE – RPO Dolny Śląsk 3.1.A.

Opublikowano 15 luty, 2016, Autor: , Kategoria: Nabory wniosków,Odnawialne źródła energii

Nazwa działania: 3.1.A. Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej, polegające na budowie oraz modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Instytucja pośrednicząca: DIP

Informacje o konkursie: informacja o naborze znajdują się na stronach DIP

 

Na co?

 

Instalacje odnawialnych źródeł energii:

 1. energia wiatru (poniżej 5 MWe),
 2. energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
 3. biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
 4. biogaz (poniżej 1 MWe),
 5. energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
 6. energia geotermalna (poniżej 2 MWth)

 

Dla kogo?

 

Z sektora przedsiębiorstw:

 1. przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej; (definicja zgodnie z ustawą Prawo energetyczne)

Inne:

 1. spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 2. towarzystwa budownictwa społecznego;
 3. organizacje pozarządowe;
 4. grupy producentów rolnych;
 5. jednostki naukowe;
 6. uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
 7. organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 8. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 9. kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 10. podmiot wdrażający instrument finansowy;
 11. Lokalne Grupy Działania.
 12. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 13. jednostki organizacyjne jst;
 14. jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej

Kiedy?

 

Ogłoszenie: 29.01.2016

Składanie wniosków: od 29.02.2016 do 14.04.2016

 

Ile?

 

Alokacja: 95 804 680 zł.

Max. wartość projektu: 10 mln zł.

Dofinansowanie:

– do 45% dla przedsiębiorstw

– do 85% w przypadku, gdy projekt nie obejmuje pomocy publicznej

 

Kryteria

 

Preferowane projekty:

 1. partnerskie i zapewniające wysoki efekt ekologiczny;
 2. zgodne z planami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej;
 3. kompleksowe – obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu, bądź cały ich obszar, np. w formie programów inicjowanych przez jst, obejmujących działania o charakterze prosumenckim, zmierzające do ograniczenia niskiej emisji oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym;
 4. wykorzystujące więcej niż jedną technologię OZE i/lub systemy magazynowania energii;
 5. zawierające element demonstracyjny lub edukacyjny, służący promocji odnawialnych źródeł energii w regionie.