Dofinansowanie na innowacje technologiczne dla MŚP

Opublikowano 18 kwiecień, 2023, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Przedsiębiorcy MŚP będą mogli pozyskać dofinansowanie na innowacje technologiczne do 70% kosztów kwalifikowanych w ramach konkursu „Kredyt technologiczny” ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego, który należy zaciągnąć dla realizacji inwestycji technologicznej.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 23 marca do 31 maja 2023 roku.

Nabór wniosków może zostać skrócony lub wydłużony z przyczyn:

  • zwiększenia kwoty przewidzianej na dofinansowanie projektów w ramach naboru
  • złożenia w naborze wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 200% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze
  • długotrwałe techniczne problemy uniemożliwiające składanie wniosków

Kto może otrzymać dofinansowanie na innowacje technologiczne?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z terenu całej Polski.

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

 Na co można uzyskać dotację?

Wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej:

  • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
  • nabycie albo wytworzenia środków trwałych
  • nabycie robót i materiałów budowlanych
  • nabycie oraz ochrony  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
  • raty z tytułu umowy leasingu
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych
  • koszty związane z uzyskiwaniem patentów

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

 Ile można uzyskać dotacji?

Wsparcie ma formę premii technologicznej wypłacanej przez BGK. Służy ono częściowej spłacie kredytu inwestycyjnego, który przedsiębiorca zaciągnął w banku kredytującym współpracującym z BGK.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 mln euro.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak.

Poziom dofinansowania: od 25% do 70% .