Dotacje na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Opublikowano 6 luty, 2022, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dotacje na innowacje dla przedsiębiorców działających w obszarze wód śródlądowych lub morskich.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to konkurs organizowany dzięki finansowaniu z Funduszy Norweskich. Celem dofinansowania mogą być projekty, w których przedsiębiorcy podniosą swoją konkurencyjność dzięki zastosowaniu w firmie innowacyjnych procesów, technologii lub rozwiązań bądź dzięki wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub usług. Projekty powinny przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska wodnego lub jego bezpośredniego otoczenia.  

Kiedy można składać wnioski na dotacje na innowacje?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność w obszarze wód śródlądowych i morskich oraz ich bezpośredniego otoczenia, które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

 

Na co można uzyskać dotację na innowacje?

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

 

 Ile można uzyskać dotacji?

Minimalna wartość dofinansowania to równowartość   200 tysięcy EUR.

Wsparcie wynosi do 80% wartości projektu:

 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycje: od 30% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycję w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa).

 

Kluczowe kryteria oceny

 1. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych: 0-1 pkt.
 2. Projekt jest zgodny z efektem zachęty: 0-1 pkt.
 3. Przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami schematu: 0-6 pkt.
 4. Projekt jest opłacalny i jego realizacja jest uzasadniona: 0-5 pkt.
 5. Innowacyjność: 0-4 pkt.
 6. Projekt jest przygotowany do realizacji i jest wykonalny: 0-4 pkt.
 7. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu: 0-4 pkt.
 8. Wpływ społecznoekonomiczny projektu: 0-2 pkt.
 9. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu: 0-1 pkt.
 10. Kwalifikowalność partnera oraz jakość partnerstwa w projekcie (dotyczy tylko projektów realizowanych w partnerstwie): 0-4 pkt.
 11. Współpraca z polskimi jednostkami badawczorozwojowymi: 0-2 pkt.