DOTACJE NA TRANSFER TECHNOLOGII

Opublikowano 14 październik, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dotacje na transfer technologii do 200 tys. EUR – takie dofinansowanie mogą uzyskać firmy w konkursie na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji, organizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Sieć Otwartych Innowacji to projekt skierowany do przedsiębiorców którzy stawiają na rozwój technologiczny i  poszukują finansowania na inwestycje w innowacje produktowe lub procesowe. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

Kiedy można składać wnioski o dotacje na transfer technologii?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 8 października  do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy z terenu całej Polski.

Na co można uzyskać dotacje na transfer technologii?

Dofinansowanie można uzyskać na:

zakup wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:

 • Patenty lub zgłoszenia patentów.
 • Wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych.
 • Wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych.
 • Prawa autorskie do utworów stanowiących oprogramowanie, (z wyłączeniem praw autorskich do utworów stanowiących oprogramowanie do obsługi działalności administracyjnej Wnioskodawcy).
 • Prawa do chronionych odmian roślin.
 • Topografia układów scalonych.
 • Know-how.

 Ile można uzyskać dotacji?

W konkursie będzie można uzyskać dofinansowanie od 150 tyś zł. do  200 tyś EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70% – w ramach pomocy de minimis
 • do 70% zależnie od regionu i wielkości firmy – w ramach pomocy regionalnej. Więcej szczegółów poniżej:

 

Dla województwa mazowieckiego:

Regiony, w którym realizowany jest Projekt: Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy
ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego 55% 45%
Podregion warszawski zachodni 40% 30%
Miasto stołeczne Warszawa 30% 20%

Kluczowe kryteria oceny

Kryteria formalne – punktowe premiujące:

 1. Wnioskodawca posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy przez okres co najmniej 1 roku przed dniem złożenia Wniosku, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu od co najmniej jednego roku: 0 – 2 pkt.
 2. Wnioskodawca w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym: 0 – 2 pkt.

Ocena innowacyjności – kryteria punktowane:

 1. Składane Wnioski muszą dotyczyć innowacji na poziomie TRL 7 lub wyższej: 0 – 3 pkt. (minimum 1 pkt.):
 • TRL 9 – działająca technologia została sprawdzona w warunkach operacyjnych z pozytywnym wynikiem – 3 pkt.
 • TRL 8 – technologia po etapie zamknięcia i ostatecznej kwalifikacji – 2 pkt.
 • TRL 7 – zaprezentowano działanie prototypu technologii w warunkach operacyjnych – 1 pkt.
 • TRL 6 lub niższy – 0 pkt – ocena taka eliminuje Wniosek.
 1. Skala innowacyjności – definiowana jest poprzez ramy geograficzne oraz czasowe obecności danego rozwiązania (innowacji) na rynku: 0 – 6 pkt. (minimum 2 pkt.):
 • innowacja jest do tej pory nieznana i będzie zastosowana po raz pierwszy lub jest znana i stosowana w skali międzynarodowej i krajowej poniżej 1 roku – 6 pkt.
 • innowacja znana jest i stosowana w skali międzynarodowej i krajowej, poniżej 3 lat – 4 pkt.
 • innowacja znana jest i stosowana w skali kraju poniżej 3 lat oraz znana i stosowana jest na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat – 2 pkt.
 • innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym dłużej niż 5 lat – Projekt nie spełnia definicji innowacyjności – 0 pkt – ocena taka eliminuje Wniosek.