DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ FIRM Z POLSKI WSCHODNIEJ

Opublikowano 11 kwiecień, 2022, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 5 maja do 29 czerwca 2022.

Kto może otrzymać dotację na internacjonalizację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność na obszarze województw warmińskomazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, które posiadają co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Na co można uzyskać dotację na internacjonalizację?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych

 Ile można uzyskać dotacji?

Poziom dofinansowania wynosi do 85% w przypadku pomocy de minimis oraz do 50% w przypadku pomocy publicznej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 900 000,00 zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub

2) 610 000,00 zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

 

Kluczowe kryteria oceny

 1. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania – 0 lub 1 pkt;
 2. Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej – 0 lub 1 pkt;
 3. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania 1.2 POPW – 0 lub 1 pkt;
 4. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 lub 1 punkt;
 5. Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który ma potencjał sprzedażowy na nowym rynku zagranicznym – 0 lub 1 punkt;
 6. Projekt dotyczy przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z  internacjonalizacją – 0 lub 1 punkt.
 7. Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu – 0 lub 1 punkt.
 8. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione – 0 lub 1 punkt.
 9. Wskaźniki rezultatu projektu są obiektywnie weryfikowalne, adekwatne do założeń projektu – 0 lub 1 punkt.
 10. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – 0, 1 lub 2 pkt.
 11. Przychody wnioskodawcy ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – 0 – 4 pkt.
 12. Działalność wnioskodawcy będąca przedmiotem projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej – 0 lub 3 pkt.