DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ FIRM Z POLSKI WSCHODNIEJ

Opublikowano 16 wrzesień, 2021, Autor: , Kategoria: Dotacje,Nabory wniosków

Dotacje na internacjonalizację mogą uzyskać firmy z Polski Wschodniej! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące całościowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać od 18 października do 22 grudnia 2021.

Kto może otrzymać dotację na internacjonalizację?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińskomazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Na co można uzyskać dotację na internacjonalizację?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów;
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

 Ile można uzyskać dotacji?

Poziom dofinansowania wynosi do 85% w przypadku pomocy de minimis oraz do 50% w przypadku pomocy publicznej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  • 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
  • 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii).

Warunki szczególne

Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na:

  • realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami).
  • realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w przypadku rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi/komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem.