Dotacje na termomodernizację budynków

Opublikowano 10 styczeń, 2017, Autor: , Kategoria: Odnawialne źródła energii,Termomodernizacja

Dotacje na termomodernizację budynków

O pół roku przedłużony został nabów wniosków o dofinansowanie lub udzielenie pożyczki na działania przyczyniające się do zmniejszenia zużycia  energii w budynkach. Ze środków sfinansować można termomodernizację m.in. muzeów, szpitali, kościołów oraz obiektów zabytkowych.

Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Nabór do programu „Poprawa jakości powietrza” cz. 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Program ten realizowany będzie do 2022 r., przy czym umowy zawierane będą do końca 2020 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach naboru wnioski składać mogą podmioty zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • podmioty prowadzące domy studenckie,
 • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków,
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Rodzaje przedsięwzięć i zakres

Termomodernizacja następujących budynków:

 • muzeów,
 • szpitali,
 • zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
 • obiektów zabytkowych,
 • obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • domów studenckich
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki,
  wychowania, nauki

W zakresie zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności:

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów
  i innych przegród,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych
  i ekspertyz mykologicznych,
 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

Na co?

Koszty kwalifikowane – wydatki podlegające dofinansowanu:

 • dokumentacja projektowa, audyt energetyczny określający spodziewany efekt energetyczny i ekologiczny,
 • ekspertyzy mykologiczne oraz dokumentacje techniczne niezbędne do wykonania robót mających na celu likwidację zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • dokumentacje projektowe wykonania systemów zarządzania energią w budynku,
 • nadzór inwestorski w wysokości do 3% kwoty kosztów kwalifikowanych,
 • robocizna i nabycie materiałów oraz urządzeń,
 • podatek od towarów i usług (VAT).

 

Wysokość, formy i warunki dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 1. dotacji do 85 % kosztów kwalifikowanych,
 2. pożyczki do 50 % kosztów kwalifikowanych.

Kwota środków przeznaczona na zwrotne formy dofinansowania projektów w ramach naboru wynosi 200 mln złotych.

Kwota środków przeznaczona na bezzwrotne formy dofinansowania projektów w ramach naboru to 300 mln złotych.

W przypadku pożyczki okres finansowania nie może być dłuższy niż 15 lat.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie mija 30 czerwca 2017 r.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej.

W przypadku tego programu dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na przedsięwzięcie/zadanie, które zostanie zrealizowane na podstawie audytu energetycznego będącego obowiązkowym elementem przedsięwzięcia. Audyt określa spełnienie przez obiekt budowlany poddany przebudowie (modernizacji energetycznej) warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ze względu na ten wymóg przygotowania do wniosku należy rozpocząć jak najwcześniej.

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy planowane działania przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->