Dolny Śląsk – 150 milionów dla firm na badania i rozwój – konkursy 2016 i 2017 – RPO WD 1.2.A i B

Opublikowano 16 wrzesień, 2016, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Współpraca z nauką

100 mln dla firm na badania i budowę prototypu i 50 mln na wyposażenie laboratorium – konkursy 2016 i 2017

Dobra wiadomość dla dolnośląskich firm, chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R i rozwijać nowe produkty. Najbliższe pół roku to właśnie czas na przygotowanie projektów na rozwój innowacyjności przy wykorzystaniu dotacji z UE. Wsparcie skierowane do firm z terenu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wynosi blisko 27,5 mln zł, natomiast w puli dla całego województwa dolnośląskiego znajduje się ponad 127 mln zł.

Dotacja jak malowana. Zobacz INFOGRAFIKĘ

infografika_guaranabiznes

Z artykułu dowiesz się:

1. Na co firma może otrzymać dotację?
2. Czy o dotację mogą ubiegać się tylko przedsiębiorcy?
3. Do kiedy należy złożyć wniosek?

4. Które kryteria we wniosku są wysoko punktowane?

Zwiększenie aktywności innowacyjnej MŚP

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa realizowane jest m.in. poprzez 2 poddziałania, skierowane do różnych grup Beneficjentów oraz wskazuje różne typy projektów:

 1. Poddziałanie 1.2.1 – Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
 2. Poddziałanie 1.2.2Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WROF

W ramach konkursów dotację można otrzymać na różne typy inwestycji:

 1. Projekty typ A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:
  • wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.
  • zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).
 2. Projekty typ B – Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Gdzie i kiedy?

Instytucją pośredniczącą będzie Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca i  Związek ZIT WROF (dla konkursu 1.2.2).

Przygotowania do złożenia wniosków trzeba już rozpoczynać.

Dla Wrocławia i okolic (ZIT WrOF) konkurs zostanie ogłoszony 30 listopada 2016 r. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 2 stycznia 2017 r.

Konkurs horyzontalny zostanie ogłoszony 27 kwietnia 2017 r., a wnioski składać będzie można od 29 maja 2017 r.

Na co konkretnie jest dotacja?

1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Dotację można będzie otrzymać m.in. na:

 1. wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, m.in.:
  • prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
  • opracowanie linii pilotażowych,
  • opracowanie demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
  • ocenia potencjału komercyjnego projektu itp.
 2. zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej), m.in.:
  • tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • ochrona własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
  • wzornictwo przemysłowe,
  • rozwój umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

Przykładowe rodzaje wydatków:

 • wynagrodzenia kadry badawczej
 • zakup materiałów do budowy prototypów
 • zużycie energii
 • zlecenia dla jednostek naukowych
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty ogólne – zarządzanie projektem, delegacje,

1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Wsparcie zostanie udzielone na następujące działania:

 1. tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:
  • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Przykładowe rodzaje wydatków:

 • zakup urządzeń i aparatury laboratoryjnej
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • przystosowanie pomieszczeń laboratoryjnych

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off),
 2. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty,
 3. konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Ile wyniosą dotacje dla MŚP?

Na projekty (w poddziałaniach 1.2 A oraz 1.2 B) dla przedsiębiorców z terenu WrOF przeznaczono blisko 27,5 mln zł.
W konkursie horyzontalnym alokacja wynosi 127 mln zł.

Poziom dofinansowania:

1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Badania przemysłowe    Prace rozwojowe (eksperymentalne)
 Max. dotacja  Max. dotacja z premią*  Max. dotacja  Max. dotacja z premią*
Mikro i małe firmy  70%  80%  45%  60%
Średnie firmy  60%  75%  35%  50%
Duże firmy   50%   65%  25% 40%

* Zwiększenie dofinansowania jest możliwe w przypadku spełnienia dodatkowych warunków np. upowszechnienie wyników badań

1.2 B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 1. Małe firmy do 45% dotacji
 2. Średnie firmy do 35% dotacji
 3. Duże firmy do 25% dotacji

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Dla Wrocławia i okolic (ZIT WrOF) konkurs zostanie ogłoszony 30 listopada 2016 r. Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 2 stycznia 2017 r.

Konkurs horyzontalny zostanie ogłoszony 27 kwietnia 2017 r., a wnioski składać będzie można od 29 maja 2017 r.

Na co zwrócić uwagę?

Najważniejsze kryteria punktowane we wniosku to:

 1. Innowacyjność produktu.
 2. Stan gotowości produktu do wdrożenia na rynek.
 3. Personel badawczy zaangażowany w projekt.
 4. Wzrost liczby etatów badawczych.
 5. Zgodność z kluczowymi technologiami wspomagającymi (m .in. mikroelektronika).
 6. Współpraca z jednostką naukową.
 7. Partnerstwo z inna firmą przy realizacji prac B+R.
 8. Jakość uzasadnienia wydatków.

Szczegółowo o działaniu – innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 realizowane w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje jako cel główny zakłada zwiększoną aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu RPO nowe przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne i dostaną dodatkową szansę na rozwój.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in.: na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowaniu linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, itp.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Dotacyjny rekonesans_Guarana Biznes

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy inwestycja wspiera gospodarkę innowacyjną?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->