Śląsk – Dotacje na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach ze Śląska

Opublikowano 9 marzec, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków

293 mln zł dla śląskich firm na działalność B+R

Śląskie firmy będą miały szansę rozwinąć działalność B+R i rozwijać nowe produkty służące ich działalności innowacyjnej. W marcu Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków na realizację projektów ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W zeszłorocznym konkursie alokacja wyniosła ponad 153  miliony złotych. W nowym konkursie przedsiębiorstwa mogą liczyć na znacznie więcej.

Fot. Pixabay.com

Z artykułu dowiesz się:

1. Na co firma może otrzymać dotację?
2. Ile wyniesie wsparcie dla śląskich przedsiębiorców?
3. Do kiedy należy złożyć wniosek?

4. Które kryteria we wniosku są wysoko punktowane?

Rodzaje projektów

W ramach konkursu dotację można otrzymać na jeden z dwóch typów projektu:

 1. Projekty typ 1 – Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
 2. Projekty typ 2 – Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Gdzie i kiedy?

Konkurs ma charakter zamknięty. Instytucją pośredniczącą będzie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 28 kwietnia 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.
To ostatni dzwonek na przygotowania do złożenia wniosków.

Na co konkretnie jest dotacja?

Typ 1 – Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

Warunkiem wsparcia jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań tj. planu prac B+R. Plan ten powinien obejmować przewidywane do zrealizowania zgodne z RIS badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu.

Wsparcie zostanie udzielone na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

 • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 • centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Przykładowe rodzaje wydatków:

 • zakup urządzeń i aparatury laboratoryjnej
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • przystosowanie pomieszczeń laboratoryjnych

Typ 2 – Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

W przypadku typu 2 wsparcie udzielane jest na realizację projektów zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami Województwa Śląskiego wskazanymi w RIS, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Projekty w których nie przewidziano prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Warunkiem wsparcia jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu – dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

W przypadku typu 2 projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę eksperymentalnych prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy.
Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce.

Wsparcie zostanie udzielone na następujące działania:

 1.  wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, m.in.:
  • prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • innowacje technologiczne (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
  • opracowanie linii pilotażowych,
  • opracowanie demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
  • ocenia potencjału komercyjnego projektu itp.
 2. zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej), m.in.:
  • tworzenie lub rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej,
  • ochrona własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
  • wzornictwo przemysłowe,
  • rozwój umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

Przykładowe rodzaje wydatków:

 • wynagrodzenia kadry badawczej,
 • zakup materiałów do budowy prototypów,
 • zużycie energii,
 • zlecenia dla jednostek naukowych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty ogólne – zarządzanie projektem, delegacje.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. mikroprzedsiębiorstwa
 2. małe i średnie przedsiębiorstwa

Ile wyniosą dotacje dla MŚP?

Na projekty przeznaczono ponad 271 mln zł.
Wniosek o dofinansowanie powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu.

Poziom dofinansowania:

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 200 tys. zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 1 typu projektu – 10 mln zł (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla 2 typu projektu – 5 mln zł (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Typ 1 – Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

 • mikro i małe firmy do 45% dotacji
 • średnie firmy do 35% dotacji

Typ 2  Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Badania przemysłowe    Prace rozwojowe (eksperymentalne)
 Max. dotacja  Max. dotacja z premią*  Max. dotacja  Max. dotacja z premią*
Mikro i małe firmy  70%  80%  45%  80%
Średnie firmy  60%  80%  35%  80%

* Zwiększenie dofinansowania jest możliwe w przypadku spełnienia dodatkowych warunków w postaci np. szerokiego rozpowszechniania wyników projektu podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Planowany termin ogłoszenia konkursu to marzec lub kwiecień 2017 r.
Wnioski składać będzie można prawdopodobniej od maja 2017 r.

Na co zwrócić uwagę?

Istotne kryteria punktowane we wniosku to m.in.:

 1. Innowacyjność produktów oraz usług.
 2. Realizacja inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 3. Stan gotowości produktu/usługi do wdrożenia na rynek.
 4. Potencjał Wnioskodawcy (np. doświadczenie w realizacji projektów tego rodzaju, posiadane zaplecze kadrowe, dysponowanie działem B+R, posiadane patenty, wzory użytkowe).
 5. Wzrost liczby etatów badawczych.
 6. Wpływ na rozwój branży.
 7. Współpraca z jednostką naukową.
 8. Partnerstwo z inną firmą przy realizacji prac B+R.
 9. Jakość uzasadnienia wydatków.

Szczegółowo o działaniu – innowacyjne przedsiębiorstwa

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 jako cel główny zakłada zwiększoną aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu RPO nowe przedsiębiorstwa będą bardziej konkurencyjne i dostaną dodatkową szansę na rozwój.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania innowacji. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in.: na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych, innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowaniu linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów, itp.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Dotacyjny rekonesans_Guarana Biznes

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy inwestycja wspiera gospodarkę innowacyjną?

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->