Małopolska 2017 – kolejne dotacje na badania, rozwój i innowacje MŚP

Opublikowano 18 kwiecień, 2017, Autor: , Kategoria: Badania i rozwój,Dotacje,Nabory wniosków

173 mln zł dla małopolskich firm na działalność B+R – RPO Małopolska 1.2.1

Dobry czas dla firm z Małopolski. Rozpoczęła się kolejna runda naboru wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2.1. Projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymantalne prace rozwojowe, w tym linie demonstracyjne i pilotażowe, dostaną wsparcie w postaci ponad 173 milionów złotych. Maksymalna wartość jednego projektu to niebagatela 25 milionów złotych. Konkurs w toku.

Fot. Pexels.com

Z artykułu dowiesz się:

1. Kto i na co konkretnie może otrzymać dotację?
2. Ile wyniesie wsparcie dla małopolskich przedsiębiorców?
3. Do kiedy należy złożyć wniosek?
4. Dlaczego tak istotne są inteligentne specjalizacje?

5. Które kryteria we wniosku są wysoko punktowane?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. konsorcja z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 3. konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  – jednostek naukowych,
  – uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  – organizacji pozarządowych,
  – instytucji otoczenia biznesu.

Na co firma może otrzymać dotację?

Typ A – projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

W ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw dofinansowanie będą mogły otrzymać przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej (ale już nie samego wdrożenia).

W zakresie dofinansowanych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,
 • wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Przykładowe rodzaje wydatków:

 • wynagrodzenia kadry badawczej,
 • zakup materiałów do budowy prototypów,
 • zużycie energii,
 • zlecenia dla jednostek naukowych,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty ogólne – zarządzanie projektem, delegacje.

Ile wyniosą dotacje dla MŚP?

Na projekty przeznaczono ponad 173 mln zł.

Gdzie i kiedy?

Instytucją pośredniczącą będzie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Wnioski na konkurs składać można od 31 marca 2017 r. do 31 sierpnia.2017 r.

Poziom dofinansowania:

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 tys. zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to aż 25 mln zł.

 

Badania przemysłowe    Prace rozwojowe (eksperymentalne)  Studium wykonalności
 Max. dotacja  Max. dotacja z premią*  Max. dotacja  Max. dotacja z premią*  Max. dotacja
Mikro i małe firmy  70%  80%  45%  80%  70%
Średnie firmy  60%  75% 35%  50%  60%
Pozostali beneficjenci  50%  65%  25%  40%  50%

* Zwiększenie dofinansowania jest możliwe w przypadku spełnienia dodatkowych warunków w postaci np. szerokiego rozpowszechniania wyników projektu podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Dlaczego tak istotne są inteligentne specjalizacje?

Inteligentne specjalizacje stanowią jedną z wytycznych w zakresie określania zgodności projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy oraz osi priorytetowej 3. Przedsiębiorcza Małopolska RPOWojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Definiują one potencjał strategiczny regionu. Wśród małopolskich inteligentnych specjalizacji wskazano 7 głównych obszarów, w obrębie których wyróżniono jeszcze poszczególne branże. Poniżej wybrane branże w tych obszarach.

 

Wybrane branże INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI
Nauki o życiu (life sciences) Produkty lecznicze i wyroby medyczne
Nowoczesna diagnostyka i terapia, Digital Health
Nowoczesne, zrównoważone rolnictwo
Biogospodarka
Energia zrównoważona Inteligentne sieci i magazynowanie energii
Efektywność energetyczna
Odnawialne źródła energii
Energooszczędne inteligentne budynki i miasta
Technologie informacyjne i komunikacyjne Technologie inżynierii medycznej
Rozwiązania transportowe przyjazne śrosowisku
Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
Inteligentne sieci, integracja systemów i technologie geoinformacyjne
Chemia Chemia w ochronie zdrowia
Chemia w rolnictwie oraz przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym i celulozowo-papierniczym
Chemia w energetyce
Zaawansowane materiały i nanotechnologie
Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych Innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu
Innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów
Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe
Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców
Elektrotechnika i przemysł maszynowy Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe
Zrównoważona energetyka, inteligentne i energooszczędne budownictwo
Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
Inteligentne technologie kreacyjne, wzornictwo
Przemysły kreatywne i czasu wolnego Przemysły kreatywne
Projektowanie graficzne i wzornictwo przemysłowe (design)
Gry komputerowe i oprogramowanie (Interactive Leisure Software)
Przemysły czasu wolnego

 

Na co zwrócić uwagę?

Istotne kryteria kluczowe, które muszą być spełnione to m.in.:

 1. Prawidłowe przypisanie prac do badań przemysłowych i prac rozwojowych.
 2. Sposób opisu problemu technicznego do rozwiązania w ramach badań.
 3. Konstrukcja i uzasanienie budżetu projektu oraz jego adekwatność do zdefiniowanego problemu technicznego.
 4. Zdolność do sfinansowania projektu.
 5. Czystość praw własności intelektualnej – posiadanie takich praw lub przynajmniej uprawdopodobnione nie naruszenie praw innych podmiotów.

W ramach kryteriów punktowanych najistotniejsze kryteria to:

 1. Innowacyjność produktów oraz usług.
 2. Zapotrzebowanie rynkowe na produkt, będący efektem projektu.
 3. Realizacja inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – lista inteligentnych specjalizacji.
 4. Stan gotowości produktu/usługi do wdrożenia na rynek.
 5. Potencjał Wnioskodawcy (np. doświadczenie w realizacji projektów tego rodzaju, posiadane zaplecze kadrowe, dysponowanie działem B+R, posiadane patenty, wzory użytkowe).
 6. Wzrost liczby etatów badawczych.
 7. Wpływ na ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego.
 8. Partnerstwo z inną firmą lub jednostką naukową, uczelnią, IOB.
 9. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu.
 10. Jakość uzasadnienia wydatków.

Jak działamy i co musimy wspólnie zrobić żeby uzyskać dotację?

Guarana Biznes poprowadzi Cię za rękę przez cały proces przygotowań. Pomożemy w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności, wycen, projektów oraz analiz. Następnie przygotujemy wniosek i pomożemy zrealizować projekt.
Jeżeli interesuje Cię dotacja dla Twojego przedsięwzięcia wspólne prace musimy zacząć jak najszybciej. Przygotowania realizujemy zespołowo razem z naszymi ekspertami w zakresie innowacji, inwestycji, badań i rozwoju.

Dotacyjny rekonesans_Guarana Biznes

Zagadnienia ważne dla Ciebie i dla nas

Pomożemy Ci odpowiedzieć na poniższe pytania, aby podjąć kroki zmierzające do pozyskania dotacji dla Twojej firmy.

 1. Jakie szanse ma Twój projekt i jak je zwiększyć?
 2. Jakie formalności należy załatwić przed złożeniem wniosku, aby otrzymać pozytywną ocenę formalną?
 3. Jak właściwie opracować budżet projektu?
 4. Czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub
  innowacji procesowej.
 5. Czy projekt jest zgodny z regionalną inteligentną
  specjalizacją.

Poprowadzimy Cię przez cały proces przygotowań, przygotujemy wniosek, a później pomożemy zrealizować i rozliczyć projekt.

Zadzwoń do nas lub napisz! 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ->